Escuchar

Se vostede reúne os requisitos necesarios para usar este servizo e quere darse de alta, pode facelo descargando o seguinte documento: "Formulario de alta no servizo" e enviando unha copia cumprimentada ao enderezo que se indica na solicitude. Ou cubrindo o seguinte formulario e premendo en Enviar.

Lea aquí as condicións de uso do servizo.

Todos os campos son obrigatorios.

A Axencia Galega de Emerxencias ( AXEGA) como responsable do tratamento, infórmalle que os seus datos serán tratados de maneira lícita, leal e transparente, de acordo á finalidade e de forma o máis exacta posible, garantindo a integridade e confidencialidade dos mesmos.

O tratamento de datos realízase coa finalidade de atender a súa consulta ou comentario no exercicio de poderes públicos conferidos á AXEGA. Os seus datos conservaranse durante o tempo necesario para o cumprimento das finalidades descritas e non está previsto realizar transferencias internacionais de datos nin comunicalos a terceiros.

O interesado pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, portabilidade, supresión, limitación e oposición ao seu tratamento e a non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente no tratamento automatizado dos datos persoais, incluída a elaboración de perfís. Para iso debe de dirixirse a Avda da Cultura, s/n. 36680 –A Estrada ou á dirección electrónica: lopd.axega@xunta.gal. Se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente, poderá presentar unha reclamación diante da autoridade de control en www.aepd.es. Pode consultar información adicional na Política de Privacidade.

Se facilita datos de terceiros debe asegurarse de proporcionarlles esta información.