Imaxe escoitar Escoitar

 

IDIOMA

De acordo ao disposto no artigo 13 da Lei 39/2015, do 1 de outubro , do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, garante o exercicio dos dereitos lingüísticos recoñecidos no ordenamento xurídico e, en particular, os referidos ao uso do galego nas relacións da cidadanía coa Administración Pública de Galicia. Para estes efectos, o Portal posibilitará o acceso aos seus contidos e servizos en galego e castelán.

 

LEI DE SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E DE COMERCIO ELECTRÓNICO ( LSSICE)

A Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA), responsable do sitio web, en diante Responsable ou AXEGA, pon ao dispor dos usuarios información sobre os servizos, funcións, actividades e outros servizos e  información de interese xeral relacionada coas súas funcións. En conformidade co disposto na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSICE), BOE/BOE  N º 166, informa a todos os usuarios do sitio web cales son as condicións de uso do mesmo.

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á  observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fose de aplicación.

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DO RESPONSABLE

Nome de dominio:  www.axega112.gal

Denominación social:  Axencia  Galega de  Emerxencias

NIF:  Q-1500324- G

Domicilio social: Centro Integrado Atención  Emerxencias (CIAE112) 36680 A Estrada (Pontevedra)

Teléfono: 886 152 505 / 886 152 506

e-mail: axega@xunta.gal

 

CONTIDOS

A  AXEGA resérvase o dereito de modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web, sen que exista obrigación de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas obrigacións, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web do responsable.

Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. En principio, pode garantirse o correcto funcionamento os 365 días do ano, 24 horas ao día. Con todo, o Responsable non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso á páxina web, por iso non pode responsabilizarse da dispoñibilidade total ou parcial do seu contido.

 

DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O sitio web, incluíndo a título enunciativo pero non  limitativo a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos, son propiedade do Responsable ou, se é o caso, dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores. Todos os contidos do sitio web atópanse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes.

Independentemente da finalidade para a que fosen destinados, a reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, require en todo caso da autorización escrita previa por parte do Responsable. Calquera uso non autorizado previamente considérase un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos ao Responsable e que puidesen aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidese suscitarse respecto a os mesmos.

O Responsable autoriza expresamente a que terceiros poidan redirixir directamente aos contidos concretos do sitio web, e en todo caso redirixir ao sitio web principal de  www.axega112.gal

Para realizar calquera tipo de observación respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do correo electrónico axega@xunta.gal

 

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

O Responsable exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo ao mesmo. Ademais non se fai responsable dos posibles danos ou prexuízos que poden derivarse de interferencias, interrupcións, avarías ou  deconexiones no funcionamento e operativa do sistema, así como tampouco de danos que poidan ser causados por virus informáticos e por terceiras persoas e intromisións ilexítimas fóra do control da  AXEGA.

 

USO DE COOKIES

Este sitio web pode utilizar cookies técnicas e para iso debe consultar a Política de Cookies

 

POLÍTICA DE LIGAZÓNS

Desde o sitio web, é posible que se redirixa a contidos de terceiros sitios web. Dado que o Responsable non pode controlar sempre os contidos introducidos polos terceiros nos seus respectivos sitios web, non asume ningún tipo de responsabilidade respecto a devanditos contidos. En todo caso, procederá á retirada inmediata de calquera contido que puidese contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata da  redirección ao devandito sitio web, poñendo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.

A  AXEGA non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo pero non  limitativo, en foros, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web do Responsable. Con todo, e en cumprimento do disposto nos artigos 11 e 16 da  LSSICE, ponse ao dispor de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, colaborando de forma activa na retirada ou, no seu caso, bloqueo de todos aqueles contidos que poidan afectar ou contravir a lexislación nacional ou internacional, os dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. No caso de que o usuario considere que existe no sitio web algún contido que puidese ser susceptible desta clasificación, rógase notifíqueo de forma inmediata ao administrador do sitio web.

 

PRESENZA EN REDES SOCIAIS

A  AXEGA está presente en redes sociais e plataformas (Facebook, twitter) e cando o usuario accede ás mesma debe de ter en conta que o fai baixo as condicións de uso que cada unha delas aplica e que en ningún caso están reguladas pola AXEGA

 

TRATAMENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

Os datos de carácter persoal solicitados a través da web www.axega112.gal son tratados de acordo á información proporcionada no Rexistro de Actividades de Tratamento e nos termos expostos na Política de Privacidade na que expresamente se indica aos usuarios como poden exercitar os seus dereitos de protección de datos.

 

LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas co presente sitio web ou das actividades nel desenvoltas, será de aplicación a lexislación española.

facebook twitter instagram