Escuchar

Se vostede desexa enviar unha consulta ou comentario pode:

  • Usar o formulario que aparece embaixo, ou
  • Enviar un correo electrónico ao enderezo webmaster112@xunta.es
Datos da consulta ou comentario
Datos de contacto

A Axencia Galega de Emerxencias ( AXEGA) como responsable do tratamento, infórmalle que os seus datos serán tratados de maneira lícita, leal e transparente, de acordo á finalidade e de forma o máis exacta posible, garantindo a integridade e confidencialidade dos mesmos.

O tratamento de datos realízase coa finalidade de atender a súa consulta ou comentario no exercicio de poderes públicos conferidos á AXEGA. Os seus datos conservaranse durante o tempo necesario para o cumprimento das finalidades descritas e non está previsto realizar transferencias internacionais de datos nin comunicalos a terceiros.

O interesado pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, portabilidade, supresión, limitación e oposición ao seu tratamento e a non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente no tratamento automatizado dos datos persoais, incluída a elaboración de perfís. Para iso debe de dirixirse a Avda da Cultura, s/n. 36680 –A Estrada ou á dirección electrónica: lopd.axega@xunta.gal. Se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente, poderá presentar unha reclamación diante da autoridade de control en www.aepd.es. Pode consultar información adicional na Política de Privacidade.

Se facilita datos de terceiros debe asegurarse de proporcionarlles esta información.