Alertas activas:

Escoitar

Se vostede desexa enviar unha consulta ou comentario pode:

  • Usar o formulario que aparece embaixo, ou
  • Enviar un correo electrónico ao enderezo webmaster112@xunta.es
Datos da consulta ou comentario
Datos de contacto

A Axencia Galega de Emerxencias ( AXEGA) como responsable do tratamento, infórmalle que os seus datos serán tratados de maneira lícita, leal e transparente, de acordo á finalidade e de forma o máis exacta posible, garantindo a integridade e confidencialidade dos mesmos.

O tratamento de datos realízase coa finalidade de atender a súa consulta ou comentario no exercicio de poderes públicos conferidos á AXEGA. Os seus datos conservaranse durante o tempo necesario para o cumprimento das finalidades descritas e non está previsto realizar transferencias internacionais de datos nin comunicalos a terceiros.

O interesado pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, portabilidade, supresión, limitación e oposición ao seu tratamento e a non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente no tratamento automatizado dos datos persoais, incluída a elaboración de perfís. Para iso debe de dirixirse a Avda da Cultura, s/n. 36680 –A Estrada ou á dirección electrónica: lopd.axega@xunta.gal. Se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente, poderá presentar unha reclamación diante da autoridade de control en www.aepd.es. Pode consultar información adicional na Política de Privacidade.

Máis información sobre a protección dos datos.

Se facilita datos de terceiros debe asegurarse de proporcionarlles esta información.

facebook twitter instagram