Escoitar

Cando a situación de perigo ou os danos ocorridos sexan, pola súa especial extensión ou intensidade, particularmente graves, o Consello da Xunta, por solicitude da persoa titular da consellería competente en materia de protección civil, poderá acordar a declaración de emerxencia de interese galego. A declaración de emerxencia de interese galego suporá a asunción pola persoa titular da Presidencia da Xunta ou da persoa titular da Consellería en quen delegue, a dirección de todas as actividades da emerxencia.

Galego
Temática: 
Tratamento das emerxencias a través do 1-1-2

facebook twitter instagram