Escoitar

ESTRUTURA DA ORGANIZACIÓN

 

XERENCIA

Como órgano de xestión da AXEGA a Xerencia realiza as seguintes funcións:


a) Dar cumprimento aos acordos do consello reitor.
b) Propoñer ao consello as liñas de actuación e o programa anual de actividades.
c) Elaborar o anteproxecto anual de orzamentos para a súa aprobación polo consello.
d) Elaborar o regulamento de réxime interior.
e) Elaborar a proposta de estrutura e cadro de persoal.
f) Elaborar a memoria anual de actividades para a súa aprobación polo consello.
g) Dirixir a xestión orzamentaria, autorizar e dispoñer os gastos e ordenar os pagos.
h) Dirixir o persoal dependente da AXEGA nas operacións de emerxencias, seguindo as instrucións do departamento da consellería que teña atribuídas as funcións de protección civil e xestión de emerxencias. Poderá delegar esta competencia segundo establézase regulamentariamente.
i) Dirixir o persoal dependente da AXEGA nos estudos sobre protección civil e xestión de emerxencias, seguindo as instrucións do departamento da consellería que teña atribuídas as funcións de protección civil e xestión de emerxencias, incluíndo as propostas de catálogos de medios e recursos e os distintos plans de emerxencias. Poderá delegar esta competencia segundo establézase regulamentariamente
j) Calquera outra función que poida delegarlle o consello reitor ou órganos unipersonales da AXEGA, así como calquera outra competencia que non estea regulamentariamente asignada a ningún dos outros órganos da AXEGA.

Unidades administrativas dependentes da Xerencia


Área do Centro de Atención ás Emerxencias 112 (CAE112).
As súas funcións son as seguintes:


a) A xestión operativa e a supervisión do CAE 112 Galicia.
b) A elaboración e revisión dos protocolos de actuación e xestión de emerxencias con suxeición a estándares de calidade.
c) A realización dos estudos e proxectos de dotación de medios e equipamentos.
d) A elaboración dos informes que lle soliciten o/a xerente e outros órganos da AXEGA, así como da memoria anual do funcionamento do CAE 112.
e) A análise das necesidades tecnolóxicas e loxísticas dos axentes que interveñen na xestión das emerxencias no ámbito da AXEGA e daqueles entes cos que se coordine.
f) A planificación da implantación de novas ferramentas tecnolóxicas, de comunicacións e loxísticas nos órganos da AXEGA, no CAE 112 Galicia e aqueloutros cos que se coordinen actuacións.
g) O control e supervisión das infraestruturas, equipamentos e sistemas informáticos e de comunicación da AXEGA e do CAE 112 Galicia.
h) A colaboración con outras administracións que interveñen nas accións de emerxencias e outros grupos que se coordinen coa AXEGA para a implantación das novas tecnoloxías nos seus ámbitos de actuación.
i) As demais funcións que, incluídas no seu ámbito respectivo, sexanlle asignadas.


Área de xestión de riscos e apoio á planificación.
As súas funcións son as seguintes:


a) Estudo, identificación e localización dos riscos para a elaboración do mapa e catálogo de riscos de Galicia así como os catálogos de medios e recursos e o catálogo de servizos.
b) Realización dos estudos técnicos necesarios para a elaboración do Plan territorial de protección civil de Galicia, dos plans especiais e determinación das liñas directricespara a elaboración dos plans territoriais que correspondan.
c) Apoio á xerencia no desenvolvemento de programas en materia de protección civil e xestión de riscos e de emerxencias así como no ámbito da prevención e atenuación dos seus efectos.
d) Analizar e propoñer á xerencia a cualificación do risco que proceda cando sexa comunicada unha situación de emerxencia das que poden dar lugar á activación dun plan público de protección civil.
e) As demais funcións que, incluídas no ámbito respectivo, sexanlle asignadas.

 

SECRETARÍA XERAL

A Secretaría xeral. Nomeado polo Consello Reitor a proposta da Presidencia.
Exerce as seguintes funcións:


a) Actuar como secretario do consello reitor.
b) Elaborar o balance e conta anual de perdas e ganancias.
c) Exercer a dirección administrativa e de persoal.
d) Coordinar, inspeccionar e controlar o funcionamento dos servizos e das dependencias da AXEGA.
e) Calquera outra que se estableza regulamentariamente.


O consello asesor.-A Comisión Galega de Protección Civil asesorará á AXEGA en cantas decisións someta á súa consideración a través da Secretaría Xeral funcionando como consello asesor desta.

Unidade administrativa dependente da Secretaría Xeral.
Área de coordinación xurídico-administrativa e asuntos financeiros.
As súas funcións son as seguintes:


a) O asesoramento a todos os órganos da AXEGA en materia legal e a de informar sobre a adecuación á legalidade de calquera actuación que vaia a acometer a AXEGA e, en xeral, a elaboración dos estudos e informes encomendados.
b) O estudo, tramitación e elaboración dos anteproxectos e proxectos de disposicións de carácter xeral, así como elaborar as propostas de informe de legalidade, acerto e oportunidade das disposicións de carácter xeral que deban ser informados polo/a xerente.
c) O estudo, tramitación e elaboración das propostas de resolución das reclamacións e recursos formulados contra os actos e resolucións emanados dos distintos órganos da AXEGA, cando non correspondan a outros órganos desta, así como a coordinación dos órganos que interveñan na súa tramitación.
e) A tramitación dos requirimentos e peticións formulados á AXEGA polos xulgados, tribunais, o Defensor do Pobo, o Valedor do Pobo e outros órganos e institucións.
f) A coordinación, para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia, das disposicións e actos administrativos que teñan que ser publicados.
g) O rexistro, arquivo e custodia das disposicións xerais emanadas da AXEGA ou centros directivos así como a proposta de compilacións e refundiciones das normas emanadas da AXEGA.
h) Coidar asistencia a letrados encargados da defensa xurisdicional.
i) Asistir ás mesas de contratación e sesións dos órganos colexiados de acordo á normativa.
j) Elaborar os datos necesarios para que a xerencia poida redactar o anteproxecto de orzamentos anuais e programacións plurianuais.
k) Actuacións necesarias para o seguimento e control da xestión orzamentaria..
l) Tdas as cuestións relativas á xestión de persoal.
m) A execución da xestión orzamentaria.
n) A xestión da subministración de material de oficina, imprenta e consumibles informáticos, e demais necesarios, incluíndo os gastos de auga, electricidade, combustibles, seguros, etc.
ou) As demais funcións asignadas.

facebook twitter instagram