Escoitar

Marco orgánico e funcional das autoridades e dos organismos, así como a identificación e a avaliación de riscos e os mecanismos de mobilización dos medios materiais e persoais, tanto públicos coma privados, necesarios para a protección da integridade física das persoas, os bens e o patrimonio colectivo e ambiental ante situacións de emerxencia colectiva.
No ámbito público dispoñemos do Plan territorial marco xeral (Platerga) e plans territoriais de ámbito inferior e plans sectoriais e específicos.
Para o ámbito privado disponse tamén de Plans de Autoprotección ou Plans de Emerxencia Interior.

Galego
Temática: 
Plans de actuación

facebook twitter instagram