Escoitar

 

O Programa Operativo componse, principalmente, de eixes prioritarios que conteñen unha estratexia coherente cos fins comunitarios e as necesidades detectadas, unha descrición do tipo de accións que levarán a cabo, unha xustificación da lóxica de intervención segundo os obxectivos específicos establecidos, unha selección adecuada dos indicadores de produtividade e de resultados, un plan de financiamento e unha relación das autoridades que intervirán na xestión e control do programa.

O Regulamento (UE) Nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello de 17 de decembro de 2013 establece os detalles que deben conter os programas operativos 2014-2020. Antes da súa entrada en vigor, a Comisión Europea debe aprobalos. O Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 aprobouse en data 12/02/2015 por Decisión da Comisión e pode consultarse na seguinte ligazón 

 

 

 

 

 

"A Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA)  desenvolve distintas operacións dentro do marco dos obxectivos específicos que se detallan a continuación:

 

Obxectivo Temático

05. Promover a adaptación ao cambio climático e a prevención e xestión de riscos

Prioridade de Investimento

05.02. Fomento do investimento para facer fronte a riscos específicos, garantizando unha resiliencia fronte a catástrofes e desenvolvendo sistemas de xestión de catástrofes.

Obxectivo Específico

05.02.01. Fomento da inversión para a prevención e xestión de riscos específicos sobre as poblacións, incluindo protección civil.

 

 

 

 

facebook twitter instagram